مکتب طریقت اویسی شاه مقصودی®

مکتب طریقت اویسی شاه مقصودی®، در ابتدا مکتب طریقت اویسی® نام داشت. وجه تسمیه این مکتب بنام حضرت اویس قرنی است، اما پس از آنکه با تلاشهای خستگی ناپذیر چهل و یکمین استاد این مکتب یعنی حضرت شاه مقصود صادق عنقا درهای مکتب عرفان، واقعیت دین، بر روی جویندگان مشتاق در سراسر عالم به شکلی که تا آن زمان سابقه نداشت گشوده شد، با عنوان مکتب طریقت اویسی شاه مقصودی® نامیده میشود.

حضرت محمّد(ص) فرموده است: «در امّت من مردی است که به عدد موی گوسفندان ربیعه و مضر او را در قیامت شفاعت خواهد بود.» صحابه گفتند: «این که باشد؟» فرمود که: «بنده ای از بندگان خدا.» گفتند: «ما همه از بندگان خدای تعالی هستیم. نامش چیست؟» فرمود که: «اویس.» (1)

حضرت اویس قرنی در یمن میزیست و از پیروان رسول اکرم (ص) بود. وی اگرچه پیامبر گرامی اسلام را بصورت ظاهر ملاقات نکرد اما تعالیم ایشان را از طریق باطن و در قلب خویش دریافت میکرد و روش او مورد تأیید حضرت محمّد (ص) قرار گرفت.

«تعالیم اسلام از حضرت پیامبر (ص) به امیرالمؤمنین انتقال یافت. پس از شهادت ایشان، بنی امیّه که به دنیا دوستی اشتهار داشتند به قدرت رسیدند. امّا پیام اسلام، بواسطه سلسله ناگسستنی استادان گرانقدر مکتب طریقت اویسی شاه مقصودی دست نخورده و بی نقص باقی ماند.» (2)

در زمان حضرت پیامبر (ص)، دو چهره مشخص که هرکدام مظهر یکی از دو روش شناخت و معرفت بشمار میآیند حضور داشتند، یکی حضرت اویس قرنی و دیگری حضرت سلمان فارسی. حضرت اویس قرنی، از طریق باطن تحت هدایت حضرت محمّد(ص) قرار گرفت و مظهر روش شناخت باطنی است. فرمایش مشهور «علیک بقلبک» از ایشان نقل شده است. (3)

حضرت سلمان فارسی یک زرتشتی بود که در پی تحقیق در سرزمینهای بسیار، به مسیحیت گروید. وی سرانجام پس از ملاقات با حضرت رسول اکرم (ص)، آنچه را که در جستجویش بود دریافت و در نتیجه به اسلام پیوست. حضرت سلمان فارسی، مظهر تحقیق بیرونی در جستجوی علم بشمار میرود چرا که با مسافرتهای خود، حقیقت خویش را یافت. سیر حضرت اویس، درونی و طریقه حضرت سلمان، ظاهری بوده و هر دو حقیقت تعالیم اسلام را باطناً دریافت کرده اند ولی طریق شناخت این دو بزرگوار متفاوت بوده است. هر دو ایشان شناخت ظاهر و باطن را در خدمت حضرت علی(ع) کامل نموده اند.

Notes:

  1. MTO Shahmaghsoudi, A short review into the life and teachings of Hazrat Oveyss Gharani, p.1
  2. Hazrat Salaheddin Ali Nader Angha, Sufism Lecture Series, p.13-14
  3. Hazrat Salaheddin Ali Nader Angha, Sufism Lecture Series, p.15
MTO Shahmaghsoudi ® School of Islamic Sufism ®